Llibres

17-09-2013
Baasner / Seidendorf et.al. 2013, 224 S., Broschiert, ISBN 978-3-8487-0017-2

Euroescepticisme al si de la Unió Europea (UE), el neo-feixisme en la seva perifèria, algunes regions ferotgement determinades a la separació-Què tenen en comú aquests fenòmens, i quines conseqüències té la seva propagació a la UE?
Afirmem que els diferents fenòmens tenen en comú el seu fonament discursiu en dos arguments: un argument jo-un altre, la defensa de les identitats culturals definides. I un argument econòmic en contra de la redistribució, amb l'objectiu d'assegurar la riquesa d'una comunitat. La combinació respectiva dels dos arguments condueix als diferents projectes polítics d'Europa. Si bé cada un ve amb una configuració institucional concreta, tots s'alimenten de nou en l'àmbit europeu i influeixen en el procés d'integració.
El volum conté estudis de casos de Catalunya i el nord d'Itàlia, França i Alemanya durant la crisi política i les concepcions d'Europa entre els ciutadans alemanys, així com sobre les conseqüències que tenen aquests fets per al procés d'integració de la UE.

16-09-2013
Mariano Vila d’Abadal et.al. Madrid (2005): AMAC Pp.286 ISBN: 84-933794-1-7

Els conflictes socials entorn de riscs tecnològics complexos s'han convertit en un dels assumptes més destacats del debat polític actual. Molts d'aquests conflictes expressen tant el desig col·lectiu de fer valer el dret a un medi ambient saludable, el dret a la salut i el dret a la seguretat dels ciutadans, com la necessitat de vetllar pel compliment dels principis democràtics d'informació, de transparència i de participació.

La complexitat d'aquests processos no prové només de la valoració dels riscs inherents a aquestes tecnologies, sinó també de la seva gestió social i col·lectiva.
En aquest sentit, una gestió democràtica dels residus radioactius és aquella que atén tant a l'adaptació de les mesures tècniques de seguretat, prevenció o regulació necessàries, com a la incorporació en el seu disseny de gestió de mecanismes de participació social que permetin als actors, més directament afectats o implicats, ser partícips en els processos d'elaboració i presa de decisions.

En el sí de societats plurals i democràtiques cada vegada cobra major rellevància que siguin els afectats potencials els que decideixin sobre l'ús dels recursos científics i tecnològics disponibles. Des d'aquesta perspectiva, la necessitat d'implementar estratègies de gestió negociades pot inaugurar al món nuclear un nou camí per aconseguir acords democràticament consensuats i socialment participatius.

13-09-2013
Christopher Hood, Henry Rothstein, Robert Baldwin. Barcelona (2006): Ariel Pp.250 ISBN: 84-344-4005-9

Els diferents models de gestió que es plantegen configuren un nou estat regulador que necessita de sistemes de regulació, control i prevenció tan diversos com innovadors.

Revisió de l'edició en espanyol a càrrec de la professora Anna Garcia Hom.

12-09-2013
Madrid (2008): Biblioteca Nueva Pp.345 ISBN: 978-84-7666-204-5(OEI)

La idea d'editar un llibre sota el títol “Comunicar los riesgos” va emergir de les conclusions obtingudes en un seminari celebrat durant el mes de maig en 2006 en la Universitat de València (Estudi General), Espanya. Algunes de les proposicions que es van extraure d'aquella reunió de treball van ser que els riscs que alerten a les societats contemporànies han de ser abordats pels mitjans de comunicació i per les institucions amb el màxim rigor i amb la major rapidesa possible per tal de minimitzar els efectes adversos. Per això, aquest volum recull diverses perspectives que donen compte de l'actuació i el paper que exerceixen els mitjans de comunicació en situacions que comporten riscs per a la salut o pel medi, com per exemple, les catàstrofes naturals, la generació d'energia nuclear, els accidents químics, les epidèmies sanitàries, la seguretat alimentària i les amenaces terroristes.

El llibre inclou un capítol dels professors Moles i Garcia Hom titulat: Incomunicant el risc.

10-09-2013
J. Ramon Fuentes, J. Ramon Hidalgo, Ramon J. Moles Barcelona (2001): Ariel Prevención y Seguridad Pp.210 ISBN: 84-344-4002-4

La societat del risc, en paraules d’un dels seus teòrics, el sociòleg alemany Ulrick Beck, és aquella societat en què el procés de desenvolupament i creació de riquesa produeix també riscs, o dit d’una altre manera "danys col·laterals", que generen al seu torn majors exigències de seguretat. En conseqüència, no existeix producte sense risc i, per tant, sense exigència de seguretat.

En aquesta obra s'apunten tres estratègies per abordar la seguretat dels productes: la responsabilitat jurídica dels productes, la qualitat com a estratègia de seguretat i, finalment, la seguretat a partir del model alemany de prevenció de perills.

·